РАДИОТО, ЕДНО ОТ НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ОТКРИТИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, ДОСТОЙНО ДА БЪДЕ И ТВОЕ ХОБИ! - ОБСЪЖДАНЕ

Радиолюбителството възниква като явление в края на XIX и началото на ХХ век. Предпоставки за появата на радиото, а с него и на радиолюбителството могат да се открият още в трудовете на Джеймс Максуел и Хайнрих Херц, но решаващи са последвалите откритията и изобретенията на Александър Попов /Русия/ и Джулиелмо Маркони /Италия/. На 7 май 1895 год. руския учен Александър Попов демонстрира пред Руското физико-химическо дружество своето

изобретение, придобило нарицателното име "грозоотметчик". Това е първата документирана информация, практически свързана с изобретяването на радиото. През юни 1896 год. италианецът Джулиелмо Маркони патентова в Англия "Система за далечно предаване на електрически сигнали и импулси". В годините преди първата световна война се появяват и първите радиолюбители. В самото на чало те само конструират радиоапаратура и следят връзките на служебните радиостанции, а по късно се появява и закономерния стремеж за осъществяването на двустранни радиовръзки. Радиолюбителите още с откриването на радиото стават пионери в изследване на разпространението на радиовълните. Появяват се първите радиолюбителски организации, първоначално сдружения, по-късно национални организации.

България следва общото развитие на радиотехниката и радиокомуникациите. У нас първата безжична искрова телеграфна станция е построена при Франгя край Варна. Монтажът е завършен през 1910 год.

На 5 юни 1926 год. група софийски граждани провеждат събрание в салона на софийското градско казино за учредяване на "Български радиоклуб". Това може да се смята за рожденната дата на организираното радиолюбителско движение в България. Основатели са 38 души сред които инженери, радиотехници, военни, един търговец и един директор на строително дружество. Според приетия устав основната цел на радиоклуба е "да просвещава и обединява всички лица, които се интересуват от радиото и да съдейства за въвеждането, усъвършенстването и разпространението му у нас. Трябва да се подчертае, че до 1944 година в страната не е имало официално лицензирани радиолюбители поради наложения държавен монопол върху радиоразпръскването.

На 12 септември 1947 г. за пръв път заседава Инициативният комитет на радиолюбителството, който набелязва насоки за развитие на движението в България. В края на 1947 г. започва изграждането на „Народния съюз за спорт и техника“, където е включена радиолюбителската дейност. През март 1948 г. е проведен официално учередителният конгрес на организацията. Като подразделение към НССТ е създаден Комитет по радиолюбителство.

Първата клубна любителска радиостанция в България започва работа на 25 декември 1949 г. с инициал LZ1AA от София. Тя е клубна радиостанция на Народния Съюз за Спорт и Техника.

И така предвид факта, че първите инициали са предоставяни не на лица или организации, а на самите радиопредавателни технически средства се оказва, че организирания през 1959 година радиоклуб LZ21KAA при ІІ район на гр. София, фактически започва своята дейност с апаратурата на първата клубна любителска радиостанция в България – LZ1AA. Така, че през 2019 година отбелязваме 60 годишнината от създаването на софийския радиоклуб LZ1KAA и 70 годишнината от работата на първата клубна радиостанция в България.

Няма да се спираме детайлно на историята на радиолюбителското движение между 1945 и 1989 година. Трябва да се отбележи само, че в този период държавата определено осъзнава неговото значение за отбраната на страната и изграждането на професионални кадри в сферата на комуникациите, механизацията и автоматизацията на новоизграждащата се промишленост в страната. Много младежи чрез радиоклубовете намериха както приятели за цял живот, така и откриха своята професия.

След промените през 1989 година държавата тотално прекрати подкрепата си за радиолюбителите. Нещо повече изгражданата десетилетия материално техническа база бе разграбена, унищожена и оставена на разрухата. Радиолюбителското движение обаче се оказа жилаво. През 1991 година организационно движението бе възстановено, като бе регистрирано съгласно новото променено законодателство – Закона за лицата и семейството, а по-късно и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тази юридическа форма на съществуване осигури над 20 години живот на организацията без наличието на никакво финансиране от страна на държавата. С общи усилия на радиолюбителите от страната се регламентира нормативната база на движението и взаимодействието му с държавните организации, имащи отношение към лицензирането на радиолюбителите. Българската Федерация на Радиолюбителите /БФРЛ/ вървеше по своя нов демократичен път на развитие и успешно се справяше със задълженията си да представлява българските радиолюбители. През този период тя успешно утвърждава и участието си в Международната радиолюбителска организация /IARU/, като в страната ни се провеждат значителен брой международни радиолюбителски мероприятия. През този период лицензираните радиолюбители в страната достигат цифрата 6000.    

През 2003 година обаче, група от радиолюбители, около 20 на брой на общо събрание на организацията с цел да се осигури финансиране от страна на държавата променят устава и и от организация представляваща лицензирани радиолюбители я пререгистрират като организация представляваща спортни клубове. Стига се до парадокса десетина радиолюбители да избират себе си и да представляват всички 6000 лицензирани радиолюбители в България.

Финансиране от държавата така и не е осъществено, но са нарушени демократичните основи на организацията и е наложено използването и в личен интерес от отделни радиолюбители.

Независимо от многобройните опити на редови радиолюбители да искат от УС на БФРЛ да се възстанови демократичността и условита при първоначалната регистрация на организацията през 1991 година, това вече повече от 10 години се отказва.

Радиоклубът ни LZ1KAA след като напълно законосъобразно постави пред съда проблемите на организацията и незаконните действия на УС, бе изключен от нея без никакви аргументи и обяснения.

Отчитайки значението на хобито ни и възможностите, които то ни предоставя, днес на нашия 60 годишен юбилей ние продължаваме дейността си убедени, че любовта към радиото и техниката може да съдейства и в настоящия етап от развитието на страната ни при израстването и усъвършенстването на много млади хора, които в това хоби могат да намерят, както основа за тяхното бъдещо професионално развитие, така и да се срещнат с много приятели от голямото семейство на радиолюбителите от цял свят.

Днес ние радиолюбителите от Софийския радиоклуб LZ1KAA, като продължители на традициите на българските радиолюбители основали през 1926 година в гр. София първия Български радиоклуб, като продължители на делото на софийските радиолюбители използвали първи клубна радиолюбителска станция с инициал LZ1AA през 1949 година с чиято апаратура е стартирал дейността си радиоклубът ни LZ1KAA:

- Отчитайки значението и ролята на радиото в развитието на обществото;

- Продължавайки традициите на българското радиолюбителство;

- Вземайки предвид динамиката на развитие на съвременните технически и комуникационни средстава и неразривната връзка между комуникационните и компютърните системи; 

- Давайки си сметка от необходимостта и важността за предаването на практически знания и опит между поколенията;

- Оценявайки нуждата от взаимопомощ и съдействие между членовете на общността;

- Съобразявайки се с мащабното навлизане на комуникационните и информационни технологии в живота ни;

- Приемайки, че сега действащата национална, българска радиолюбителска организация не е представителна и не изразява пълноценно и обективно интересите на болшинството радиолюбители в страната, както и че не можем да разчитаме на проява на колегиално разбиране и инициатива за общи действия за промени за възстановяване на демократичното начало заложено при регистрирането на организацията през 1991 година;

Приемаме настоящия документ, като израз на желанието ни да се положи ново началото на изграждането на Софийско радиолюбителско общество /името СРО е работно, реалното име на организацията ще бъде избрано от всички членове след обсъждане/, което ще работи за:

-  Разясняване и популяризиране ролята и значението на средствата за комуникация, основаващи се на базата на разпространението на радиовълните;

- Съдействие на образователната система при запознаването на младите хора със същността и възможностите на радиото, разпространението на радиовълните и на други принципи и явления, касаещи комуникационните, информационни и компютърни технологии;

- Широкото използване възможностите на интернет и всички средства предоставяни от мрежата за обучение, разпространение и популяризиране на радиолюбителството като хоби;

- Обезпечаване на помощ за членовете си и съдействие в случаи на кризи бедствия и аварии. В случай на проявено желание и инициатива за сътрудничество организацията може да работи съвместно, както с държавни и общински структури, така и със структури нуждаещи се от съдействие при осигуряването на комуникации, съгласно нормативните изисквания в тази област;

- Организацията ще се съобразява изцяло с нормативната уредба и изискванията на държавните институции, имащи отношение към лицензирането на радиолюбителите и регламентиращи правилата за дейността им.

Основни правила и принципи при изграждането на организацията:

- софийската радиолюбителска общност /Софийски радиоклуб/ обединява лицензирани радиолюбители и хора интересуващи се от възможностите на радиовълните и други форми за пренос и обработка на информацията;

- в общността могат да членуват и физически и юридически лица;

- организацията се създава в интерес на членовете си.

- всички членове имат правото да участват наравно при обсъждането на въпросите от общ интерес и при взимането на решения. За тази цел в организацията се изгражда система чрез която въпросите могат да се обсъждат и да се гласува дистанционно;

- членовете на организацията се информират регулярно и могат да споделят мненията си свободно, с което се цели обективност на оценките и правилен избор;

- решенията могат да бъдат вземани с консенсус, с единодушие или с мнозинство според желанието на участниците, в зависимост от конкретните задачи. Всички, които са повлияни от решенията трябва да имат правото да ги обсъждат и да участват при утвърждаването им.

- членството в организацията е изцяло на доброволен прицип;

- членовете на организацията спазват демократично приетите от организацията правила; 

- хоризонталната комуникация между членовете е важна необходимост за изграждането на жизнена и действена организация. Редовната комуникация между радиолюбителите създава надеждна не-йерархична мрежа, която служи да координира необходимите и действия.

- организацията има колективно ръководство от трима пряко избрани от всички членове радиолюбители;

-  към организацията може да бъде избиран консултативен съвет /може и да не бъде избиран, ако така се реши от членовете на организацията/ от радиолюбители с продължителен стаж и богат опит. Всеки член на Консултативния съвет се избира с пряко гласуване и изборът му е оценка за неговия принос за развитието на движението.

- организацията може да изгражда на територията на гр. София районни структури, които имат право сами да определят начина си на сдружаване и действие.

- членовете на организацията - физически лица не плащат членски внос. В случай на планиране и провеждане на общи мероприятия, същите се финансират от участващите в тях по равно в зависимост от конкретно направените реални разходи. Възможно е доброволно спонсориране на организацията, както с финансови средства, така и чрез поемане на определени нейни разходи.

- членовете, юридически лица заплащат членски внос в размер определен от самите тях, като организацията изгражда система за рекламирането им на сайта си и при провеждането на различни мероприятия в които тя участва;

- организацията, както и всеки нейн член, може да кандидатста и за член на EURAO;

- ново предложение - за нови членовете на организацията след заявено от тяхна страна желание за членство да се гласува утвърждаването им от всички членове;

На този етап не се предлага решение за регистриране на юридическо лице, както и за конкретно име. Въпросът за типа на евентуалното регистрирано юридическо лице и за името ще бъде поставен на обсъждане от членовете и по този въпрос ще бъде взето колективно решение.

При желание за членство в EURAO виж повече ТУК.

Координатори на проекта са: Николай Ботев - LZ1PV, Кирил Соколов - LZ7AA и Петър Сейменски - LZ3LZ

Документът е отворен за всякакви мнения, допълнения и обсъждания.

Мнения, предложения и бележки можете да изпратите на е-мейл  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Къде си, Петров, цял ден те търся и не мога да те намеря! - Така е, шефе, добър работник трудно се намира.

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.