Защо няма да има отново легитимно ОС на БФРЛ

І. По закона за ЮЛНЦ

  1. БФРЛ е вписана все още в МП като ЮЛНЦ в обществена полза.

https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=0BuMlSZGMIQ%3D

ЕИК на БФРЛ: 121597063

БФРЛ е вписано в този регистър с фалшифицирани данни за УС, където е отбелязано, че мандатът му е до 10.12.2019 г. Това, че са фалшифицирани лесно се доказва с решението на съда за нелегитимност на избора на ОС на 10.12.2016 г. След загубването на делото УС на БФРЛ е в оставка. Той не е избран за нов мандат.

  1. БФРЛ не е вписана в Агенцията по вписванията

https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra

можете да проверите отново с ЕИК: 121597063

това означава, че БФРЛ не е обявило ОС /09.06.2018 г./ на сдружението в регистъра на Агенцията по вписванията, защото не може да се обявява обстоятелство в АВ без да е регистриран субекта за когото се отнася това обстоятелство. Това означава, че за да има ОС на БФРЛ и самата БФРЛ трябва да се пререгистрира и нейните членове също трябва да бъдат пререгистрирани т.е. всички клубове.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Ако друго не е предвидено в устава, поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

БФРЛ е трябвало да изпълни и двете условия.

В допълнение на горното

Вписване на обстоятелства и обявяване на документи в регистъра (Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.)

  1. (2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) На обявяване в регистъра подлежат следните документи:
  2. финансовите отчети на юридическото лице с нестопанска цел, както и докладът за дейността по чл. 40, ал. 2 за тези, определени за извършване на общественополезна дейност.

 (5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата и актовете по ал. 1 - 3 се заявяват за вписване, съответно за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, в едномесечен срок от деня на възникването им, съответно на промяната им.

Това означава, че БФРЛ за да впише финансовите отчети за 2016 и 2017, който срок за публикуване е до края на м. Юни 2018 г. също трябва да бъде пререгистрирана.

Важно! ЮЛНЦ в обществена полза, регистрирано преди 01.01.2018 г., за да изпълни задължението си за обявяване на годишния доклад за дейността и финансовия отчет за 2016 г., и за 2017 г. е необходимо да се пререгистрира в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и да представи двата документа в Регистъра в срок до 30 юни 2018 г.

 По Устава на БФРЛ

  1. Изключването на LZ1KAA е нелегитимно и ще се обжалва от клуба първо пред ОС, а след това и пред съда и прокуратурата.

Защо изключването е нелегитимно?

Прекратяване на членството според закона за ЮЛНЦ

Чл. 22. (1) Членството се прекратява:

  1. с изключването;

 (2) Ако уставът не предвижда друго, решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(3) Когато уставът предвижда изключването да става по решение на управителния съвет или на друг орган на сдружението, това решение може да се обжалва пред общото събрание.

Според Устава на БФРЛ

Чл. 11. (1) Изключване на член на БФРЛ може да стане с решение на Управителния съвет или Общото събрание, ако са налице нарушения на настоящия Устав и/или Устройствения правилник. /на LZ1KAA  не са предявени нарушения на устава или устройствения правилник/

(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Ерго, ако LZ1KAA не бъде възстановено като член на БФРЛ и не присъства на събранието на основание на горните мотиви решенията на това събрание ще бъдат отново нелегитимни.

Горното се потвърждава и на основание

ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 74 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.) 

 БФРЛ не може да обяви свикването на ОС защото не е регистрирано в Агенцията по вписванията

Чл. 10. (2) Невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи за третите добросъвестни лица.

Не може да има вписване на съобщението за общото събрание ако няма регистрация на сдружението в АВ

Защита срещу вписване

Чл. 29. (1) Всяко лице, което има правен интерес, както и прокурорът, може да предяви иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписано обстоятелство.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Искът по ал. 1 се предявява пред окръжния съд по седалището на търговеца, съответно на клона на чуждестранен търговец, юридическото лице с нестопанска цел, съответно клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, относно когото е извършено вписването.

3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Справки в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел относно юридически лица с нестопанска цел може да се извършват по:

  1. наименованието или ЕИК на юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
  2. името или ЕГН, съответно фирмата, наименованието или ЕИК на учредителя, член на управителния орган или представляващия на юридическото лице с нестопанска цел.

https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra

можете да направите сами проверката с ЕИК на БФРЛ: 121597063

Накратко ОС на БФРЛ няма да е легитимно, защото БФРЛ не се е пререгистрирала в Агенцията по вписванията и защото LZ1KAA е изключена нелегитимно и не е допусната до участие в ОС.

 

 

 

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Собственикът на заведение към бармана: - Днес приготви повечко от един специален коктейл: 50 грама водка на 150 литра вода. - Шефе, парти на лудите ли ще има? - Не, на хомеопати...

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.