Фактите за нарушенията при провеждането на Общото събрание на БФРЛ на 10.12.2016 година. 

Общото събрание /ОС/ на БФРЛ е свикано с покана, обнародвана в „Държавен вестник“, брой 87, от дата 04.11.2016 г. за 10.12.2016 г. от 13 ч. във Велико Търново, пл. „Център“ 2, сграда на Областната администрация, ет. 5, зала 500, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на БФРЛ през периода 2013 – 2016 г.; 2. Отчет на Контролния съвет; 3. Приемане бюджет и насоки за дейността на БФРЛ за периода 2017 – 2020 г.; 4. Избор на нови Председател, Управителен и Контролен съвет на БФРЛ; 5. Разни.

ОС е проведено на посочените дата и място, като обаче при свикването му и неговото провеждане бяха допуснати многобройни и съществени нарушения на ЗЮЛНЦ и устава на сдружението, за които нарушения има представени надлежни доказателства, което води до незаконосъобразност на неговите решения.

 • Установено бе, че решението за свикване на Общо събрание на БФРЛ е взето на 19.10.2016 г. на заседание на УС на БФРЛ. Решението е отразено в Протокол № 12 от заседанието на УС в т.2.1 – представляващ безспорно доказателство. От страна на СРК LZ1KAA бяха оспорени датите на посочените писмени покани в качеството им на части документи, и в тази връзка на основание чл.193 от ГПК бе открито производство по оспорване на истинността на поканите за участие в заседание на Управителния съвет, проведено на 19.10.2016г., В показанията си свидетелят И.К.К, заявява че „получих по електронната поща поканата – или по имейла, или по скайпа, не помня кое от двете“. Същото изцяло противоречи на посоченото в самата покана „лично“ получаване. Налице е противоречие в показанията на свидетеля, доколкото първоначално същият заявява, че не си спомня кой му е връчил поканата, а след това заявява, че поканата е носила подписа на представляващия дружеството. Освен това свидетелят И.К.К не си спомня на коя дата му е връчена поканата и дали при връчването й е имало други представители на управителния съвет. Свидетел И.Г.И също потвърждава в показанията си, че е получил поканата по имейл, а не както е посочено на същата – лично. Във връзка с извършеното оспорване на датите на получаването на поканите за заседанието на Управителния съвет, проведено на 19.10.2016г., от БФРЛ НЕ бяха ангажирани други доказателства, които да ги потвърдят, като например копия от е-мейлите, за които свидетелите споменават в показанията си, че са получили за да се обори заключението, че посочените покани са антидатирани и съставени единствено за целите на процеса. Освен това на всички представени по делото покани (с изключение на само една) е посочено, че те са получени лично на 03.10.2016г.. В поканата получена от С.В.А е посочено, че същата е получена на 04.10.2016г. (за заседание на УС 19.10.2016г.), което е в противоречие на чл.15, ал.2 от Устава на БФРЛ, която предвижда, че поканите за заседание на УС се изпращат „до всички негови членове, отправена не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди заседанието”, което е самостоятелно основание за опорочаване на процеса по свикването на управителния съвет и взетите от него решения.
 • Важен е фактът, че трима от членовете на УС на БФРЛ са от провинцията /Х.Ж.З., Б.Д.Х. и Р.Т.Р., съответно от П. , К. и Ст./ и според твърдението на БФРЛ е трябвало специално да идват до София и то на една и съща дата, за да получат поканите си лично, което естествено е би могло да стане и чрез емайл или с писмо с обратна разписка, което Устава на организацията не забранява.
 • И тримата свидетели не си спомнят датите, на която са получили поканите си, като от стана на ищеца не бяха представени каквито и да е други доказателства, които да потвърдят датите на получаването им от членовете на управителния съвет.
 • Свидетелят С.В.А също заявява, че е получил поканата по имейл, като „Нямам спомен, дали поканата по имейла е била подписана от Председателя. Знам, че трябваше да си напиша моите имена и да се подпиша. Поканата беше на PDF – формат, не помня дали е била подписана.“
 • Видно от приетите по делото като писмени доказателства покани за участие в заседание на УС на БФРЛ на 19.10.2016г. на всички тях е отбелязано „Получих поканата лично на ……“ и следва подпис на лицето. Посоченият запис еднозначно предполага, че поканите са получени лично от адресатите им. Това обстоятелство НЕ бе потвърдено от показанията на свидетелите на БФРЛ във връзка с оспорването на датите на поканите.
 • При свикването на посоченото заседание на Управителния съвет са нарушени разпоредбите на чл.15, ал. 2 от Устава на БФРЛ, като Председателят на УС НЕ е изпратил писмена покана до всеки един от членовете на сдружението минимум 15 дни преди заседанието на УС.

Видно от представеното по делото решение за провеждане на ОС на БФРЛ отразено в т. 2.1 на протокол №12 от 19.10.2016 г на УС, е че същото е непълно и не отговаря на изискванията на ЗЮЛНЦ чл. 26, ал.2. Решението за провеждането на ОС би трябвало да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. В решението на УС са отбелязани само датата, часът и в кой град ще се проведе. В решението прието от УС на 19.10.2016 г., липсва информация за конкретното място на провеждането му и дневния ред, както и по чия инициатива то се свиква. Тази информация е добавена по-късно в поканата, обнародвана в ДВ 87/2016 г., като са добавени, само дневния ред и точното място на провеждането. Не е ясно кой и кога е взел това допълнително решение.

 •  По делото бе доказано, че НЕ са били подготвени, приети, представени и внесени за обсъждане и гласуване на Общото събрание посочените в дневния ред: Отчет за дейността на БФРЛ през периода 2013 – 2016 г., Бюджет и Насоки за дейността на БФРЛ за периода 2017 – 2020 г. , както и не е представен и приет отчета на КС на БФРЛ. Нещо повече в процеса бе доказано, че отчета на КС на БФРЛ въобще не е бил внесен и разглеждан и на самото ОС с което е нарушен приетия дневен ред.

Това се потвърди от разпитаните по делото в съдебното заседание от 24.04.2017г. свидетели М. и К.

Свидетелят М. заяви, че такива материали не са били налице в офиса на организацията преди провеждането на Общото събрание от 10.12.2016 г.

Разпитаният по делото свидетел на ответника К., който отговаря за Интернет сайта и информационните технологии в БФРЛ заявява, че „На интернет сайта бяха публикувани и поканата, и отчетния доклад, включително и приложенията към доклада.“, като на следващият лист 167, той посочва че „Отчетният доклад, който качих на сайта на Българска Федерация на Радиолюбителите беше за отчетния период 2014г.- 2016г. Аз присъствах на това заседание на УС, на което беше взето решение за свикването на ОС. Този отчет, който качих на сайта, не беше в завършен вид. Нямам спомен, на заседанието на УС да е приеман окончателен отчет, който да бъде предложен за гласуване от ОС. Със сигурност беше обсъждан, но имаше редакции и по-скоро не е бил приет в този си вид, в който беше качен на сайта. Проект на бюджет на Федерацията не е приеман, но бюджетът, който е доста прост, беше обсъден и приет по време на ОС. Не са били съставяни преди това проекто-документи.“

Посоченото представлява съществено нарушение но чл.16, ал.6 и ал.9 и чл.12, ал.1 от устава на федерацията и изключва изцяло ефективното упражняване на правото на всеки член на сдружението да бъде информиран за неговата дейност, свободно и необезпокоявано да изрази своето отношение и становище относно констатациите и изводите в отчетните документи, особено като се има предвид, че те са основни за работата на федерацията и въобще не са били налични преди и при провеждането на Общото събрание, което се явява изключително сериозно нарушение.

Видно от представеното доказателство по делото – Протокол от проверка на НАП на БФРЛ налице са множество данни, които не са били предоставени на членовете на сдружението на ОС на 10.12.2016 г.. От страна на ответника бе изтъкнато, че тази информация не е била предоставена от НАП преди ОС. Това дори и да е така, трябва да се има предвид, че първичната счетоводна информация за тази проверка е БИЛА НАЛИЧНА В БФРЛ И Е БИЛА ПРЕДОСТАВЕНА НА НАП от финансиста и председателя на сдружението след изрично поискване от страна на данъчната институция, но същата не е била предоставена на членовете на сдружението от УС преди и по време на ОС. Видно е, че данни от протокола на НАП не фигурират, нито в отчета на сдружението, нито в отчета на КС. Членовете на федерацията са били лишени изцяло от възможността да се запознаят с тази документи поради непредставянето им пред ОС, като не е могло те да бъдат дискутирани от членовете нито преди нито по време на Общото събрание.

Освен това, така представеният като писмено доказателство по делото Доклад за периода 2013г.-2016г., въобще не е подписан от никой, и в този връзка в съдебното заседание по делото от 06.06.2017 г. от страна на СРК LZ1KAA е оспорена истинността на доклада (същият като неподписан дори няма качеството на писмен документ), а освен това и е оспорена и част от съдържанието му като невярно.

По точно бе оспорена информацията по т.3.2. „Членски внос“ от доклада. Разкрива се вътрешно противоречие в доклада: в т.3.2., е отбелязано, че за 2016г. са събрани 4 170 лева от членски внос, а в табличката за същата година е написано, че постъплението е 3 891 лева. В този връзка в бе открито на основание чл.193, ал.1 от ГПК производство по оспорване истинността на доклада за дейността на сдружението за декември 2013г.-2016 г. по отношение на верността на неговото съдържание, като на основание чл.193, ал.3 от ГПК, указа че доказателствената тежест за установяване на истинността на оспорения доклад, имащ характер на частен документ е на БФРЛ, доколкото е представен от същия.

От страна на БФРЛ не бяха ангажирани доказателства потвърждаващи истинността на доклада. Считаме, че истинноста на доклада се опровергава и от заключението на изслушаната по делото съдебно-икономическа експертиза, в Заключителната част на което е посочено, че събрания членски внос за 2016г. е 4 098.00 лева (съвсем различна сума от указаните в доклада).

 • Самото Общо събрание от 10.12.2016 г. бе проведено при допуснати нарушения относно определянето на неговия кворум, легитимността и реалното членство на участващите в разискванията и гласуванията клубове, а също така и представителната власт на техните пълномощници, като аргументите ни в подкрепа на това са следните:
 •  На Общото събрание, не бе представен актуален списък на редовните членове на сдружението с приложени доказателства за тяхната актуална регистрация /актуално състояние/ и платен членски внос за последните 3 години съгласно чл.10, ал.1, т.2, т.4. от Устава. Такъв не бе представен и като писмено доказателство по делото въпреки, че БФРЛ бе задължен  да представи такъв, което води до абсолютната невъзможност да се установи кворума и легитимността на Общото събрание. 
 • На самото Общо събрание, участвалите в работата му клубове са удостоверявали, че са заплатили дължимия от тях членски внос с декларации. Същите освен, че не са предвидени в устава, като документ удостоверяващ заплащането на членски внос не представляват и официален платежен документ, можещ да удостовери заплащането му. Освен това, чл.9, ал.3 от Устава предвижда, че членството във федерацията се удостоверява само с удостоверение или членска карта, а не с подписана от представител на самия клуб декларация, в която същият твърди изгодни за себе си факти.
 • В Заключението на изслушаната по делото Съдебно-икономическа експертиза, се посочва, че в противоречие с чл.9, ал.1 и ал.5 от устава на сдружението, голяма част от дължимия членски внос е заплащан не от членовете на федерацията, каквито са и могат да бъдат само юридическите лица – клубове, а основно от физически лица без надлежни доказателства, че те са членове на определен клуб. Обяснението, дадено от вещото лице в съдебното заседание по делото от 19.09.2017г., е че членският внос заплащан от физическите лица се е отнасял към отделните клубове, въз основа на извършени записвания на гърба на самите ПКО за платен членски внос. До заключението си вещото лице било стигнало въз основа на проверка на самите ПКО и проверка на аналитичната отчетност в счетоводството на федерацията, но въпреки това считаме, че същото не следва да бъде кредитирано, тъй като самото вещо лице посочва, че „не се е задълбочил дали във Федерацията има картотеки, регистри и др.“, а именно това могат да бъдат документите, които съгласно Закона за спорта и подзаконовите актове за прилагането му, могат да удостоверят клубна принадлежност на едно физическо лице.  
 • Освен това по делото, бяха представени, като писмено доказателство издадени от БФРЛ квитанция за платен членски внос и членска карта на К.С., от които е видно, че БФРЛ е издавала членски карти на физически лица, определяйки ги като нейни членове в нарушение на устава, според който членове на БФРЛ могат да бъдат само юридически лица. По делото не бе представено от страна на ответника доказателство за издадена членска карта или удостоверение за членство на юридическо лице член на организацията, каквито са изискванията на устава на БФРЛ.
 • Ако се възприеме констатираното в заключението на вещото лице, а също така и обстоятелството, посочено в същото, че дължимият годишен членски внос от един клуб е в размер а 120 лева, то съобразно „Таблицата за внесен членски внос по радиоклубове и общо за 2016г.“ , следва да се направи изводът, че представеният като писмено доказателство „Списък на членовете на „Българската федерация на радиолюбителите /БФРЛ/“ към дата на провеждане на Общото събрание на 10.12.2016г.“, послужил за определянето на неговия кворум, е с невярно съдържание. В списъка е посочено, че членовете на БФРЛ са общо 22 радиоклуба, а в Таблицата за внесен членски внос по радиоклубове и общо за 2016г. е посочено, че 6 клуба НЕ са платили членски внос или са платили под установения годишен размер от 120 лева. Това са: 1. Радиоклуб Теньо Биков – Казанлък – платени само 10 лева; 2. Радиоклуб „Сдружение Тракийска Роза – Казанлък“ – платени само 20 лева; 3. „Балкански спортен радиоклуб – Карлово“ – платени само 60 лева; 4. Радиоклуб Бяла – Бяла“ – платени само 50 лева; 5. „СУАТ БГ – София“ – не платен въобще членски внос; 6. „СК ОРЛОВЕЦ ЕКСТРЕМУМ – ГАБРОВО“ не е платен въобще членски внос, като съгласно чл.10, ал.1, т.2, вр.чл.10, ал.2 от устава, членството на тези клубове във федерацията би следвало да се счита за прекратено, поради неизпълнението на чл.9, ал.5 от Устава – за внасяне на определения от УС годишен членски вносНо в аналитичната таблица, Приложение 4 в графата "инициал радиоклуб", както и в графата "име радиоклуб", LZ9W - Български контест тим - Брезник не фигурира в нито един от записите, от което следва, че след като няма аналитични записи за платен членски внос, то отбелязаните 120.00 лева не е ясно от къде и от кого са получени, което води до извода, че този членски внос не е платен след като в аналитичния документ /прилож.4/ не фигурира неговия източник. Няма други представени доказателства, че този членски внос е платен, което означава, че радиоклуб LZ9W не е член на БФРЛ за 2016 година, съгласно Устава на организацията, чл.10, ал.1, т.2, вр. Чл.9, ал.5, но според протокола от ОС негов представител /Й.Р.Я./ е присъствал на Общото събрание, като е взел участие в работата му и е гласувал без да е имал право за това, което е самостоятелно основание и води до опорочаване на взетите решения.
 •  Нещо повече на стр.6 от заключението на вещото лице в синтетичната таблица за внесен членски внос за 2016 година под №16 е записан LZ9W - Български контест тим - Брезник и е указано, че е внесена сумата в размер на 120.00 лв. в брой, членски внос за 2016 година. Под таблицата е написано, че внесените суми по дати, вносител и за кой радиоклуб са внесени са видни от таблица - Приложение 4.
 • От показанията на свидетелите М. и Д., се потвърди, че при откриването на работата на Общото събрание в първоначално обявения час 13.00 ч. не била обявена липсата на кворум, не е било обявено колко са реално членуващите в БФРЛ клубове, колко са се явили лично за участие в ОС и колко са представени чрез пълномощници. Не са представени и доклад на комисията по регистрацията и документи, потвърждаващи заплащането на членски внос на членовете за трите години на отчетния период от 2014 до 2016 год. /чл.10, ал.2 от Устава на БФРЛ/. Не е била огласена и причината, поради която събранието не е започнало в 13:00 часа, а е отложено за 14:00 часа.  
 • Анализът на горните факти показва, че е налице несъответствие между броя на клубовете, водещи се като членове на БФРЛ и броя на реалните членове имащи право на глас при участието си в ОС. Определянето на точния брой на клубовете, имащи право на участие в ОС е от значение за преценка, както на кворума за провеждане на събранието, така и за точно определяне на клубовете с право на глас, респ. и за преценка при гласуванията и вземането на решения.
 • В противоречие с правомощията на Общото събрание по чл.25 ал.1 т.З от ЗЮЛНЦ, същото е пристъпило към избор на членове на УС и КС, без да е освободило от длъжност лицата избрани за членове на УС и КС на 14.12.2013 год. На основание устава на БФРЛ чл. 13 ал.3 „Редовно Общо събрание се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж на три години”. Избраните на 14.12.2013 год. УС, КС и Председател на УС са регистрирани от Фирмено отделение на СГС на 23.01.2014 г. при вписването на промените в Регистъра за ЮЛНЦ в МП е указан срок на мандата им до 23.01.2017 год.
 • При провеждането на ОС на 10.12.2016 гл мандатите на действащите УС и КС не е бил изтекъл, както и този на Председателя на УС. ОС е било длъжно да ги освободи и след това да пристъпи към нов избор в противен случай се стига до избор на втори УС и КС паралелно на все още действащите.
 • По делото, посредством представеното писмено доказателство – Протокол от Общо събрание от 10.12.2016 г. и от показанията на разпитаните по делото свидетели бе доказано, че изборът на Управителен съвет и Контролен съвет се е провел с явно гласуване, с което е нарушен чл.14, ал.3 от Устава на БФРЛ, който предвижда, че ръководните органи на федерацията – Управителен съвет, Контролен съвет и Председател на Управителния съвет се избират с тайно гласуване. Свидетелят на БФРЛ К. в показанията си  потвърждава, че гласуването за Управителен съвет е било явно, което обяснява с прието решение от Общото събрание.
 • Въпреки, че Общото събрание на сдружението е върховен орган на федерацията, то съгласно действащата нормативна уредба изобщо не може да вземе решение за провеждане на явно гласуване. Такова решение би могло да бъде взето, ако преди това Общото събрание промени по съответния ред Устава на федерацията, с което допусне явното гласуване. В процесния случай, такова решение не е налице и освен това не е възможно да бъде взето, тъй като не е било включено в дневния ред, а съгласно чл.29., ал.3 от ЗЮЛНЦ, по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Освен това анализът на протокола от ОС показва, че фактически избор на Председател на УС не е бил произведен. Съгласно т. 14 (2) от Устава на БФРЛ, ОС определя числеността и приема правила за избор на Управителен съвет /УС/, Контролен съвет /КС/ и Председател на Управителния съвет на БФРЛ. В представения по делото като доказателство протокол от проведеното общо събрание е записано: „4. По т.4 от дневния ред    а/ И.К. предлага гласуването за членове на УС и КС да бъде явно. Предложението се приема ...”  Дори да се приеме, че е възможно ОС да промени начина на гласуване без за това да е нужно преди това да променя Устава на организацията от протокола на ОС е видно, че приетото предложение за явно гласуване е само за УС и КС на организацията. От това следва, че изборът на Председател на УС би трябвало да бъде произведен чрез тайно гласуване, както е съгласно Устава, тъй като не е правено предложение за промяна начина на гласуване за Председател на УС. От протокола на ОС обаче е видно, че са произведени само два избора за УС и КС. В  протокала на ОС липсва информация за избор на Председател на УС, която на основание Устава е трети отделен избор. Фактически ОС не е произвело избор за Председател на УС. Изборът на Председател на УС е отделен от избора на УС и той е трябвало да стане чрез тайно гласуване, защото ако се приеме, че е възможно с едно гласуване да се направят два избора, като член на УС и като Председател на УС, то трябва да се има предвид, че изборът на УС е трябвало да стане с явно гласуване /ако се приеме за законосъобразно предложението на К./, а за Председател на УС с тайно гласуване съгласно Устава на организацията.

Би трябвало да се вземе предвид и факта, че от общо присъстващите на ОС 14 клуба /от тях един LZ9W – Български контест тийм без да е платил членски внос за 2016 год., респективно без право на глас/ 7 /седем/ от тях, пряко или чрез пълномощни се представляват от членове на УС или щатни служители на БФРЛ, а именно: 

1

Виктор Ценков Ценков – председател на УС

СК Електронинвест

2

Веселин Георгиев Котаров – член на УС /пълномощно/

ЛЗ Флора Фауна Клуб

3

Христо Живков Здравков – член на УС /пълномощно/

Радиоклуб Портолагос

4

Христо Живков Здравков - член на УС /пълномощно/

Болкан Контест Груп – Карлово

5

Бойчо Давидков Хаджийски – член на УС /пълномощно/

Радиоклуб Лом

6

Панайот Асенов Данев – платен секретар на УС

Централен Радиоклуб

7

Руско Тодоров Русев – член на УС /пълномощно/

СК Електрон

От таблицата е видно, че ОС изцяло е било под контрола на действащия състав на УС и всички предложени решения, които са против предварително определените от УС на ОС са могли да бъдат контролирани от него, което в някои случаи обезмисляше самото гласуване.

 •  За Председател на Контролния съвет бе избран г-н В. В., като той бе номиниран без негово присъствие и без предварително да е получено съгласието му за това, което опорачава проведения избор. От показанията на свидетеля К., става видно, че „по време на събранието Председателят на БФРЛ говори с господин В. във връзка с това, дали ще се съгласи да е отново председател на КС и получи положителен отговор след като разговаря с него по телефона. Това беше по време на самото събрание. Имаше възражения в залата, че не може така да излъчим председател на КС, без да имаме неговото съгласие и това наложи Председателят да се обади по телефона пред всички нас на г-н В. и той заяви по телефона съгласието си. Не сме го слушали по високоговорител, Председателя ни предаде разговора.” .

 

 •  Посредством представените по делото писмени доказателства се установява също и обстоятелството, че в Общото събрание Председателят на УС на БФРЛ Виктор Ценков участва, като управител на два клуба, членове на сдружението – Спортен клуб Електрон и Спортен клуб Електронинвест. Независимо, че Виктор Ценков е предоставил пълномощно за СК Електрон да го представлява Руско Русев, считаме, че е нарушен чл.28, ал.2 т.1 от ЗЮЛНЦ. Видно от резултатите от избора, посочени в протокола от ОС /стр.5/, е че при явното гласуване за Виктор Ценков са гласували 13 – „За” и 1 „Въздържал се”. В протокола не е указано кой е гласувал „Въздържал се”. Но дори и да приемем, че гласувалият по този начин е бил В.Ценков, то остава втория негов глас на СК Електрон, който той е предоставил на Руско Русев да го представлява, като Русев фактически е гласувал от името на СК Електрон, собственост на В.Ценков. Считаме, че всички посочени обстоятелства, представляват грубо нарушение на ЗЮЛНЦ и на устава на сдружението, и всяко едно съставлява самостоятелно основание за отмяната на приетите от Общото събрание решения

 

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Смъртта казала на Бог: Най-забавни са ми тия със здравословен начин на живот.

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.