ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФРЛ  - 10.12.2016 год – гр. Велико Търново

   В качеството си на член на Софийския радиоклуб LZ1KAA, който е част от Българската Федерация на Радиолюбителите, многократно се обръщах към УС и лично към Председателя и Виктор Ценков на основание чл.12, ал.1 и чл.16, ал.9 от Устава на организацията да ми бъдe предоставена информация, касаеща организирането и провеждането на състезанията по радиоориентиране ARDF EURO CUP за периода 2010 – 2015 год., а именно документи, отчети и друга касаеща тези състезания информация. 

  На 6.10.2015 год. за пореден път помолих Председателя на БФРЛ писмено чрез Форума на организацията на следващото на 15.10.2015 год. съвещание на УС да ми бъде предоставена информация и копия от споменатите документи. За пореден път ми беше отказано да получа достъп до документите, като този път от страна на Председателя  ми бяха предоставени две страници писмени обяснения.

   Причината да поискам тази информация и гореспоменатите документи от Председателя на УС на БФРЛ са липсата на официалните годишни отчети на основание чл.16, ал. 9 от Устава на БФРЛ, което не дава яснота за резултатите от проведените вече 6 /шест/ от гореспоменатите състезания. Логичният извод от странното поведение на ръководството, а именно липса на откритост в дейността му е, че това поведение не би могло да е без основателна причина.

  Фактът, че името на състезанията ARDF EURO CUP /Радиоориентиране Европейска купа/ практически дублира името на идентичното Европейско състезание организирано от Международната радиолюбителска организация /IARU Region 1/ на всеки две години, поражда съмнение относно целите и резултатите от така организираните от БФРЛ мероприятия. Във връзка с организирането на състезанията се породиха съмнения, че поканените гости от чужбина са не само състезатели, но в групите е имало и обикновени туристи, които са получавали покани и визи за страната ни на основание, че ще участват в престижно европейско спортно състезание. Ако това е така, фактически БФРЛ е организирала туристическа дейност без за това да има необходимия лиценз.

   Причината да се обърна към прокуратурата на Р България, бе именно липсата,  непредставянето на информация за резултатите от стопанската дейност на БФРЛ, която Председателят на УС отказва да предостави писмено с което наруши многократно чл.12, ал.1 и чл.16, ал.9 от Устава на организацията.

    Според ЗЮЛНЦ извършването от юридическите лица с нестопанска цел на стопанска дейност се разрешава, но тази стопанска дейност се подчинява на условията и става по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност, като съгласно Закона за счетоводството /ЗС/ е необходимо отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тази дейност. Недефинирането на краен резултат от стопанската дейност и липсата на достоверна счетоводна информация за нея се санкционират от съответните данъчни органи съгласно закона, ако няма друго по-тежко нарушение.

    Във връзка с жалбата ми до прокуратурата излязоха и други интересни факти. Например ММС предостави информация за нарушения от страна на БФРЛ и Председателя и на основание на които прокурор Магдалена Николова от СРП  предаде първоначално преписката в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство по чл.282 от НК.

   И тук ще цитирам председателя на УС „Били сме прверявани многократно, като никога не са установявани нередности от страна на БФРЛ по изразходваните средства. През 2014г., съгласно договора с ММС, бяхме принудени да върнем неизразходената по линия на клубовете субсидия”.

   Г-н Ценков, бихте ли информирали на кои два клуба е преведена сериозна сума и коя е точно причината да бъдете принудени да върнете парите. Готови ли сте да представите пред Общото събрание оригиналните документи от ММС с които ви е разпоредено да върнете сумата и наистина ли тя е само 7400 лв. Защо не се съгласявате да дадете разрешение ММС да ни предостави информацията, която поискахме на базата на Закона за достъп до обществената информация?

  Пак ще използвам цитат от доклада ви:

 „...нарочно бяха предизвиканите от недоброжелатели проверки на БФРЛ от Прокуратурата и НАП. 

   Именно липсата на счетоводен ревизионен акт от НАП, който би могъл да потвърди или отхвърли наличието или липсата на първични счетоводни документи и продължаващия отказ на Председателя Ценков да ги предостави ме принуди да информирам НАП за водената от прокуратурата преписка. Всъщност само проверка на НАП би потвърдила или отхвърлила наличието или липсата на документите, което естествено вие г-н Ценков бихте могли да си спестите предоставяйки ги, ако разбира се ги имаше. Така, че не аз съм предизвикал проверките, а вие с отказа си да предоставите тази информация. Недроброжелателя не съм аз, а вие.

    А става дума за: 

  • официално съобщение /покана/ от страна на БФРЛ към участниците в мероприятията /състезанията/ с датите на провеждане, с указани мястото на провеждане, програма и цената за състезател и за придружител;
  • официални договори между БФРЛ и хотелите в които са били настанени гостите за периода, условията и цените на услугите, които хотелите са предоставили;
  • копие от заявките на отделните отбори за броя на участващите състезатели и броя на придружителите, както и окончателен списък на реално присъствалите състезатели и придружители;
  • копие от официалните писма на БФРЛ до МВнР със списъка на участващите състезатели и придружители за които е необходимо издаването на българска виза за държавите за които това се изисква;
  • официално издадени фактури от БФРЛ, срещу които федерацията е получила сумите за участие от всички присъстващи състезатели и придружители;
  • официални фактури от хотела /хотелите/ срещу които БФРЛ е заплатил за използваните услуги.
  • приходни касови документи /ордери или фискални бонове/ с които са осчетоводени получаваните в брой суми за чуждестранните участници /състезатели и придружители/.
  • извлечения от банковата сметка на БФРЛ за сумите които са получавани от участниците в гореспоменатите състезания по банков път.

          Едва след тази експертиза, би могло да се направи правен извод дали и в каква степен са нарушени разпоредбите на чл. 255, чл.282 и чл.319 от НК. А за тези които поне малко от малко са запознати с финанси им е ясно, че трите таблици които сте представили в отчета си ще придобият стойност само, ако зад тях доказано стоят първичните счетоводни документи. Но тези документи вие не представяте, защото ще стане ясно, че от тези документи много лесно и бързо може да се направи и грубата сметка за резултата от всяко едно мероприятие.

         Нека за пример да вземем Световното по ARDF в Албена. В таблицата срещу името на това състезание, като приход фигурира сума 440 448.10 лв. приход. Това са приблизително 225 200.00 евро. При около 500 участника това прави средно по около 450.00 евро от участник. Цената ви за хотела, тъй като не я съобщавате официално, нека приемем, че е окола 30.00 евро на човек на ден фул борд. /тя всъщност не би трябвало да е повече от 25.00 евро/. Нека приемем, че всеки участник е пребивавал 6 дни. Това прави 180.00 евро разходи на участник. Нека приемем, че са 200.  500 х  200 са 100 000.00 евро. Нека приемем, че има още 50 000.00 евро непредвидени разходи. Това прави всичко около 150 000.00 разходи. При 225 200.00 приходи резултатът би трябвало да бъде 72 200.00 евро или около 150 000.00 лв. А показания резултат в отчета ви е 77816.64 лв или около 40 000.00 евро. Нека приемем 10% грешка, разликата във двата резултата е значителна. А ако имаше г-н Ценков КС първичните документи можеха да бъдат проверени и да няма съмнения в цифрите.

    Фактът, че Председателят на УС на БФРЛ не представя първичните счетоводни документи буди съмнение, че по време на състезанията от голям брой от пристигналите чужденци са приемани пари в брой без тези суми да се регистрират чрез касов апарат, без да се издават надлежни приходни ордери и/или фактури, както и че голяма част от разходите по време на състезанията не са отчитани с първични счетоводни документи, а с последващи протоколи.  

    Бих желал да подчертая, че първоначалната ми жалба до прокуратурата е свързана именно с нарушаването на устава на организацията и с липсата на официална информация, базираща се на оригинални счетоводни документи в БФРЛ, както и дали в тази връзка не са нарушени законите на страната. И всичко можеше да приключи много лесно и бързо, ако тези документи бяха налични и бяха предоставени преди ревизията на НАП и в общи линии бяха отчетени реалните финансови резултати от дейността на организацията и за доказване на последващото правомерно разпределение на получените средства.

    Тук ще направя едно отклонение. Аз не съм против това, този който е създал условия да бъдат осигурени средства за БФРЛ да не му се отчете това по достойнство. Напротив адмирирам го. Виктор Ценков има потенциал, а вече и опит по отношение организацията на мероприятия в сферата на ARDF. Аз съм и за това до 70% от заработените средства от такива мероприятия да се харчат за радиолюбителска дейност с разрешението на тези които са създали условия за получаването им. Естествено в рамките на бюджета на организацията. Но нали за това на първо място е нужна точна сметка какво е получено, какво е изхарчено и какъв е последващия финансов резултат.

            Конкретният ми сигнал до прокуратурата и НАП е свързан именно с регулярно извършваната  стопанска дейност от БФРЛ в последните години за която липсва цялостна и пълна информация от която да е виден икономическия резултат от тази дейност и как, в какви размери и за какво той се използва при дейността на организацията. Основание за съмнение в правилността на използването на този ресурс се налага и от становището на СРП – прокурор Магдалена Николова, която е предала преписката възложена и от Главния прокурор с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 282 от НК във връзка с предоставянето на държавни, бюджетни средства от страна на Министерството на младежта и спорта на БФРЛ през 2013 год. и неправомерното използване на тези средства за което е отговорен Председателя на УС на БФРЛ, което както се оказва вече е лишило организацията от получаването на такива средства в бъдеще. А преди време именно средствата от ММС бяха в основата да се пререгистрира федерацията с членове не физически, а юридически лица. И сега какво правим ще променяме ли пак устава до старото положение.

    Пак ще ви цитирам:

"Въпреки разпространяваните слухове, няма алтернативно положение, при което БФРЛ да не бъде регистрирана като спортна федерация. Именно спортната лицензия ни дава право да организираме спортни мероприятия, като остатъка след провеждането им да не се третита като стопанска дейност."

Естествено, че има такива варианти. Това, че вие не ги знаете и продължавате да се стремите към незаконни форми си е ваша отговорност. Но с действията си вие определено ще компроментирате организацията като цяло.

    Също така през 2014 год. БФРЛ е получила от Международната радиолюбителска организация /IARU/ средства във връзка с  организирането на международна конференция на организацията в България през същата година. За тези средства също липсва писмена, официална информация за размера им и за какво точно те са предоставени. Няма информация дали и под каква форма те са получени и като какъв ресурс са заприходени. Липсва  информация тези средства от финансов резултат ли са или дарение и ако не са били използвани директно за финансиране дейността на организацията, като включени в бюджета за съответната година, то как те са оформени счетоводно и как са заприходени съгласно изискванията на ЗС. Тук може да се направи същата сметка както с ARDF състезанието. Но липсва, каквато и да е информация по този въпрос. Затова ще изчакаме проверката на НАП и по този въпрос.

   И нека г-н Ценков не пише в доклада си, че поради жалби до НАП и прокуратурата на Иван Котев му се е увеличила работата.

    Аз не съм адвокат на Иван Котев, но вие като управляващ собствена фирма, трябва да сте наясно, че Иван Котев не е финансово отговорен по отношение на БФРЛ. Иван Котев не е главен  счетоводител на БФРЛ и не му прехвърляйте отговорността на него. Вие г-н Ценков сте управител и вие носите цялата отговорност от подписването на договорите до издаването на фактурите и останалите първични счетоводни документи до акцептирането и харченето на сумите. Вие сте отговорен и никой друг. Вие, който смачкахте Контролния съвет за да няма кой да ви контролира. Защото ако имаше действащ КС първичните счетоводни документи можеше да бъдат изискани и проверени. Иван Котев на добра воля, което той наистина прави дълги години би могъл само да осчетоводи предоставените му от вас първични счетоводни документи, но не и да ги изфабрикува или да си смуче данните от пръстите и да ви вади от калта, както това става днес. 

   Да, всички ние плащаме за хобито си. Но не мога да си представя, че вие събрахте по 100 лв от българските състезатели за да участват в организираното от БФРЛ, ARDF световно състезание този септември. Това не е спонсорство както го отбелязвате в отчета, г-н Ценков.  До там ли стигнахте да искате 100 лв от български състезател при положение, че приходите от това състезание са над 200 000 евро. Това по никакъв начин не мога да си го обясня и просто не знам как да го квалифицирам. Ето с тези  и подобни действия, г-н Ценков ме принудихте да се обърна съм прокуратурата и НАП. И ще продължа до тогава докато всичко не стане кристално ясно. Независимо от резултата бил би той положителен или отрицателен.  Радиолюбителската общност не просто има право, тя е длъжна да знае какво става в организацията и. И повярвайте ми, имаме и възможност да отвоюваме това си право. 

       Г-н Ценков, БФРЛ е сдружение с идеална цел и всяка друга дейност е поддържаща на основната и би следвало да е вторична. Ако не сте го осъзнали тази структура е с 90 годишна история, създадена е в общонароден интерес и не следва да се използва в лична изгода. Нейната представителност има значение за достойнството и авторитета на Държавата ни. Сега ви е страх, че няма да можете да изхарчите парите, които сте „заработили” и затова се предлагате и за  трети мандат и тръпнете дали ще ви изберат. Аз ще предложа на клуба в който членувам да гласува против вас за позицията председател на УС г-н Ценков. Но в същото време ще ви предлажа за отговорник по ARDF в УС, като ще направя и официално предложение на Общото събрание да се гласува решение и да ви се даде възможност тези пари вие да си ги изхарчите. Халал да са ви. Но вие г-н Ценков не ставате за ръководител на общност като нашата. Вие сте първият, който разедини организацията и то много успешно. И парадоксалното е, че не нарочно, а просто поради неразбиране.

       И нека да е ясно едно. Аз, а предполагам и други радиолюбители няма да се откажем от хобито си заради такива като вас. Няма да абдикираме и да ви оставим на спокойствие, което някому много се иска. И дори и да ви изберат отново за председател ние ще ви дишаме във врата, г-н Ценков, на вас или който и да е друг на ваше място, ако тази личност не защитава интересите и сплотеността на радиолюбителското движение.

     Всичко което ви казвам е абсолютно искренно, но се съмнявам г-н Ценков, че ще го  разберете!  

 

 

В.Търново                                                        

Милчо Миланов

 

 

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Когато тя, с въздишка на наслада му каза: – Скъпи, ти си най-добрият!, той разбра, че някъде се е провеждало съревнование!

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.